Megrendeléssel összefüggő adatkezelések tájékoztatója

Wellis Magyarország Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C., cégjegyzékszám: 01-10-048882, adószám: 25584864-2-43, e-mail: info@wellis.hu, képviseli: Czafik Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt megrendeléssel összefüggő adatkezelések releváns részleteiről és egyéb érdemi tényekről:

 

Megrendeléssel összfüggő adatkezelések
Cél: ·        kedvezmény nyújtása kuponbeváltással (amennyiben ilyen történik)

·        a megrendelés (ügyfél ajánlatának) leadása, feldolgozása, teljesítése

·        számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: ·        előzetes és önkéntes hozzájárulás (kuponbeváltás kapcsán)

·        adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (megrendelés leadása, szállítási adatok megadása) megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha az érintett természetes személy. Amennyiben nem természetes személy képviselőjeként jár el, adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő kapcsolattartási jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

·        jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számlázási adatok kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki a megrendelés leadása során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
kupontkód kupon beváltás, kedvezmény nyújtása 8 évig a 2000. évi C. törvény alapján
Számlázási és megrendelés leadási célból
név* azonosítás és megszólítás, számla kötelező eleme
telefonszám* azonosítás és kapcsolattartás megrendelés kapcsán
e-mail cím*
cégnév ha cég a megrendelő / vásárló
adószám
cím* kiszállítás, számla kötelező eleme
megjegyzés megadott egyéb információ feldolgozása
vételár* fizetési kötelezettség
fizetési feltételek*
megrendelés leadásának időpontja* későbbi bizonyítás, ÁSZF szerinti további lépések (pl. visszaigazolás) megtétele
Adattovábbítás: Kiszállítást végző partner számára, amennyiben a megrendelt termék kiszállítását kéri az érintett. A kiszállítást végző partnerről a Wellis külön tájékoztatja az érintettet, jelen tájékoztatóban aránytalan nehézséget jelentene a partnerek felsorolása.

Adattovábbítás történhet még hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.
Egyéb: A weboldalon elérhető ÁSZF áttekintése és elfogadása elengedhetetlen a megrendelés leadásához.

 

Megrendelés leadását követően az ügyfélszolgálat telefonon keresztül egyeztet az érintettel a teljesítés részleteiről.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. A jogalap(ok) és az érintett jogai viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@wellis.hu) küldött, vagy a tisztviselőnek címzett nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint a jogszabályokban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Lezárva: 2022. 02. 07.