A WELLIS MAGYARORSZÁG WEBÁRUHÁZÁNAK FELHASZNÁLÓI ÉS VÁSÁRLÓI RÉSZÉRE Hatályos: 2022.03.07. napjától Jelen Általános Szerződési Feltételek a Wellis Magyarország Zrt. által a www.wellis.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A www.wellis.com weboldalon keresztül elérhető webáruházban történő regisztráció jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A webáruház üzemeltetőjének adatai: Vállalkozás: Wellis Magyarország Zrt. Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C Telefonszám: 06-1-808-9366; 06-20-257-9189; 06-20-549-2644 E-mail cím: info@wellis.hu Weboldal: www.wellis.com TARTALOM:
 1. A Vállalkozás részletes adatai, a termékek és szolgáltatások jellemzői
 2. Az egyedi szerződésre vonatkozó fontosabb jogszabályok
 3. Az ÁSZF hatálya, az egyedi szerződés megkötése
 4. A Vállalkozás által értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások
 5. A megrendelés teljesítése
 6. Az Ügyfél kötelezettségei
 7. A Vállalkozás további kötelezettségei
 8. Adatkezelés
 9. Jótállás és felelősség
 10. Szellemi tulajdon
 11. A Szerződés megszűnése és megszüntetése
 12. Egyéb rendelkezések
 13. Kizárólag fogyasztóval kötött szerződésre vonatkozó rendelkezések
Az egyedi szerződésben meghatározott Terméket, illetve Szolgáltatást a www.wellis.com weboldal (továbbiakban: „Weboldal”), illetve az azon keresztül elérhető webáruház (továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője, a Vállalkozás értékesíti, illetve nyújtja. A Vállalkozás részletes adatai a következők (továbbiakban: „Vállalkozás”):
Neve: Wellis Magyarország Zrt.
Székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C
Telephelyei: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52. 1154 Budapest, Gábor Áron utca 8/B. 1154 Budapest, Gábor Áron utca 10. 1154 Budapest, Gábor Áron utca 12. (továbbiakban külön-külön vagy együttesen: „Telephely”)
Fióktelepei: 2370 Dabas, Mánteleki út 0417. 3600 Ózd, belterület hrsz. 9104. (továbbiakban külön-külön vagy együttesen: „Fióktelep”)
Adószáma: 25584864-2-43
Közösségi adószáma: HU25584864
Cégjegyzék száma: 01-10-048882
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Weboldal: www.wellis.com
Tárhely szolgáltató neve és elérhetőségei: Kinsta Inc. 8605 Santa Monica Blvd #92581 West Hollywood, CA 90069 Amerikai Egyesült Államok privacy@kinsta.com
Kapcsolattartási e-mail cím: info@wellis.hu
Telefonszám: 06-1-808-9366; 06-20-257-9189; 06-20-549-2644
A Vállalkozás termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységével, működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő bármilyen kérdése esetén a jelen pontban feltüntetett elérhetőségeken áll készséggel a megrendelői, illetve a Weboldal felhasználói rendelkezésére – telefonon keresztül vagy Telephelyein és Fióktelepein személyesen a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt feltüntetett nyitvatartási időben. A Webáruház használatához, illetve a vásárlás folyamatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes feltételeket, melyeket jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) nem tartalmaznak, a Vállalkozás a jelen pontban feltüntetett Weboldalán, illetve Webáruházában tette elérhetővé, valamint az Ügyfél Megrendelés leadásakor megadott e-mail címére küld meg. Az ilyen jellegű tájékoztatások és részletes feltételek az egyedi szerződés részét képezik – amennyiben azonban jelen ÁSZF kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az ezen technikai jellegű tájékoztatások / részletes feltételek és a jelen ÁSZF rendelkezései közötti tartalmi eltérés esetén a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak az egyedi szerződésre. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS JELLEMZŐI A Vállalkozás prémium jakuzzik, -szaniterek, -medencék, -kerti bútorok és grillsütők, -szaunák, -egyedi wellness és más berendezések, valamint kapcsolódó prémium eszközök, -kiegészítők és -vegyszerek kereskedelmével foglalkozik, illetve kapcsolódó beüzemelési, szerelési, karbantartási-javítási, támogatási és egyéb szolgáltatásokat nyújt, amellyel kapcsolatban a Weboldalt, illetve az annak részét képező Webáruházat üzemelteti. A Vállalkozás termékértékesítési, valamint szolgáltatásnyújtási tevékenységét fogyasztók (azaz önálló foglalkozáson és gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek), valamint önálló foglalkozás vagy gazdasági tevékenység érdekében eljáró természetes személyek (például egyéni vállalkozók) és jogi személyek, illetve szervezetek részére is végzi. Tekintettel arra, hogy eltérő jogszabályi rendelkezések vonatkoznak a fogyasztónak minősülő, valamint nem minősülő Ügyfelekre, így a jelen ÁSZF külön feltünteti azokat a részeket, amelyek csak bizonyos csoportokra irányadók, illetve az ÁSZF utolsó fejezete összefoglalja a kizárólag fogyasztók vonatkozásában irányadó rendelkezéseket, tájékoztatásokat. A jelen ÁSZF, az abban feltüntetett hivatkozásokon keresztül elérhető egyéb információk és az összes egyéb, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint elküldésre kerülő dokumentum a Megrendelés és az alapján létrejött Termék értékesítésére vagy Szolgáltatás nyújtására irányuló (egyedi) szerződés együttesen képezik az Ön és a Vállalkozás teljes megállapodását a Weboldal, illetve a Webáruház használatára, valamint – az Ön Megrendelése és az az alapján létrejött egyedi szerződés tárgyától függően – a Termék értékesítésére, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. Amennyiben Ön Terméket vásárol a Vállalkozástól, úgy – jogszabály ezirányú kötelezően alkalmazandó rendelkezése, valamint a felek eltérő megállapodása hiányában – a Termék beépítésére vagy bármely módosítására, átalakítására, személyre szabására, kapcsolódó szolgáltatás vagy támogatás nyújtására a Vállalkozás nem köteles.
A jelen ÁSZF-ben hivatkozott, továbbá az egyedi szerződésre egyébként vonatkozó fontosabb jogszabályok:
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr.”)
 • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)
 • A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vtv.”)
 • A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet („Fogyasztói online vitarendezési rendelet”)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogszabályi rendelkezések a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint csak egyes, meghatározott tárgyú szerződésekre alkalmazandóak vagy csak abban az esetben irányadóak az Ön és a Vállalkozás viszonyában, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. A JOGSZABÁLYOKTÓL VAGY A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS: A jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételeket kiemelt és aláhúzott szövegrészek tartalmazzák jelen ÁSZF-ben.
Jelen ÁSZF hatálya a Vállalkozás által értékesített termékekre (továbbiakban: „Termék(ek)”) és nyújtott szolgáltatásokra (továbbiakban: „Szolgáltatás(ok)”) vonatkozó valamennyi Webáruházon keresztül leadott megrendelés (továbbiakban: „Megrendelés(ek)”) teljesítésére, illetve a Szolgáltatás(ok) nyújtására és Termék(ek) adásvételére ezek igénybe vevőivel, vásárlóival (a továbbiakban: „Ön” vagy „Ügyfél”) a Webáruházon keresztül létrejött szerződések tekintetében irányadók (továbbiakban: „egyedi szerződés”), és ezen egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a Vállalkozás és az Ügyfél az adott Termék értékesítése, illetve Szolgáltatás nyújtása kapcsán egymással külön kölcsönös írásbeli megállapodást köt, úgy ezen külön megállapodás a jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban értelmezendő, a külön kölcsönös írásbeli megállapodás és az ÁSZF rendelkezéseinek esetleges eltérése esetén azonban a külön kölcsönös írásbeli megállapodásban foglaltak tekintendők irányadónak. Az egyedi szerződések esetében a szerződéskötés nyelve a magyar, amennyiben azonban az Ügyfél a Webáruház oldalán az angol nyelvet állította be és ilyen nyelven adta le a Megrendelést, úgy a szerződés nyelve – az Ügyfél beállítása szerint – az angol lesz a jelen ÁSZF angol nyelvű verziójában írtak szerint. A Termék értékesítésére, illetve a Szolgáltatás nyújtására létrejött egyedi szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandóak és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Vállalkozás az elfogadott Megrendelést és az az alapján létrejött egyedi szerződést nem iktatja, a szerződés megkötését a Rendelési adatai bizonyítják. Az Ügyfél által leadott Megrendelés feldolgozását, valamint a Termék kiszállítását, illetve a Szolgáltatás teljesítését a Rendelés Webáruházon keresztül hozzáférhető adatain felül az Ügyfél a Vállalkozás által küldött e-mail értesítések útján is nyomon követheti. A MEGRENDELÉS MENETE Az Ügyfélnek a Termékek megvásárlásához, a Szolgáltatás(ok) igénybevételéhez, valamint Megrendelés kapcsolódó leadásához először a Webáruház felületén kosárba kell tennie a választott Terméket és/vagy Szolgáltatást, majd fiókot kell a felületen regisztrálnia és/vagy be kell jelentkeznie a fiókjába Webáruház űrlapjainak kitöltésével. Ennek során az Ügyfélnek meg kell adnia a vezeték- és keresztnevét, opcionálisan a regisztráló által képviselt jogi személy vagy szervezet nevét és adószámát, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail címét és telefonszámát (az e-mail címe és telefonszáma mellett a számlázási nevet és címet, valamint a szállítási nevet és címet). A Megrendelés menete az alábbi lépések szerint történik:
 1. Az Ügyfél kiválasztja a megrendelni kívánt Termék(eke)t és Szolgáltatás(oka)t a Webáruházban, azokat a kosárba teszi. Az Ügyfél áttekinti a kosár tartalmát.
 2. Az Ügyfél a Webáruház rendelési felületén megadja a szükséges adatait, így különösen a számlázási és szállítási információkat. Az Ügyfél kiválasztja az igénybe venni kívánt kiszállítási és/vagy beüzemelési Szolgáltatásokat, illetve fizetési módot.
 3. A Megrendelés teljes körű áttekintése, majd az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és az ÁSZF elfogadása után az Ügyfél az általa elfogadott tartalommal leadja a Megrendelését a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” mezőre kattintással.
A Megrendelés leadásával az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége a Termék megszerzésével, illetve a Szolgáltatás igénybevételével, valamint az egyedi szerződés megkötésével kapcsolatban nem korlátozott, amennyiben pedig az Ügyfél valamely jogi személy vagy szervezet nevében adta le Megrendelését, úgy azt is, hogy az adott jogi személy, illetve szervezet képviseletére jogosult. Amennyiben az Ügyfél a Termék megszerzésével, illetve a Szolgáltatás igénybevételével, valamint az egyedi szerződés megkötésével kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül és önálló nyilatkozattételre ezzel kapcsolatban nem jogosult, az Ügyfél köteles az érintett harmadik személyek (például törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését, jóváhagyását vagy hozzájárulását beszerezni a Termék megvásárlásához, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a kapcsolódó egyedi szerződés megkötéséhez. Amennyiben az Ügyfél a regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve szervezet képviseletére nem jogosult, köteles a vonatkozó meghatalmazás, illetve felhatalmazás megszerzéséről gondoskodni. Ilyen beleegyezés (jóváhagyás vagy hozzájárulás), illetve meghatalmazás vagy felhatalmazás hiányában a Megrendelés érvénytelennek minősülhet, amellyel kapcsolatban a Vállalkozást felelősség nem terheli – a megfelelőséget az Ügyfél és az érintett harmadik személy, illetve képviselt természetes vagy jogi személy, illetve szervezet köteles biztosítani. A Vállalkozás köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a Megrendelésének elektronikus úton való fenti elküldése előtt el tudja végezni. A Termék, illetve a Szolgáltatás megrendelésére irányuló folyamat során megadott adatok módosítására, illetve az adatbeviteli, az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására az alábbi módokon nyílik lehetőség az Ügyfél számára:
 • A Webáruházban a Megrendelés leadásáig bármely más menüpontra történő kattintással, az oldalról történő elnavigálással vagy a böngésző bezárásával bármikor megszakítható a megrendelési folyamat. A Megrendelés leadását a Webáruház nem teszi lehetővé a Megrendelés feldolgozásához minimálisan szükséges adatok megadásáig, illetve lépések elvégzéséig.
 • Amennyiben az Ügyfél az online bankkártyás fizetést választja fizetési módként, úgy fizetéskor a fizetési szolgáltató weboldalán az ott leírtak szerint szakítható meg a folyamat, illetve a böngésző bezárásával, a fizetési oldalról való visszanavigálással.
A Megrendelés a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” mezőre kattintással (azaz a Megrendelés leadásával) kerül az Ügyfél ajánlataként közlésre a Vállalkozással. A Vállalkozás köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton (az Ügyfél által megadott e-mail címen keresztül) haladéktalanul visszaigazolni. Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén amennyiben e visszaigazolás az Ügyfélhez a Megrendelésének leadásától számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Egyéb esetekben az Ügyfél a visszaigazolás 48 órán belüli elmaradását az azt követő 1 munkanapon belül köteles jelezni a Vállalkozás részére, ennek elmaradása esetén a leadott Megrendelés visszaigazolás hiányában is érvényesen elfogadott ajánlatnak minősül. A Megrendelés visszaigazolása akkor tekinthető az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az Ügyfél számára hozzáférhetővé (az e-mail fiókjában elérhetővé) válik. A Megrendelés szerint a Termék adásvételére, valamint a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó (elektronikus úton kötött szerződésnek minősülő) egyedi szerződés a Megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolásának időpontjában jön létre az Ügyfél és a Vállalkozás között. Ha fogyasztónak nem minősülő Ügyfél elmulasztja jelezni 1 munkanapon belül a visszaigazolás elmaradását, az egyedi szerződés a Megrendelés Ügyfél általi közlésének, azaz a Megrendelés leadásának időpontjában jön létre. A Termék adásvételére, illetve a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépéseiről az ÁSZF jelen pontjában, valamint a Webáruházban, illetve a Webáruház Megrendelés leadásával kapcsolatos tájékoztató aloldalain találnak az Ügyfelek további részletes információkat.
ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK A Vállalkozás prémium jakuzzikat, -szanitereket, -medencéket, -kerti bútorokat és grillsütőket, -szaunákat, -egyedi wellness és más berendezéseket, valamint kapcsolódó prémium eszközöket, -kiegészítőket és -vegyszereket értékesít. A Webáruházban az Ügyfélnek lehetősége van a fenti termékek böngészésére a Webáruházban jelölt jellemzők szerint. A Termékekről bővebb információkat az Ügyfél az adott Termékre, valamint a „Tovább a termék dokumentumokhoz” mezőre kattintva, illetve a gyártó weboldalán talál. A fentieken túl bővebb tájékoztatásért kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vállalkozással annak jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldalon jelölt valamely elérhetőségén vagy a gyártóval az annak weboldalán megadott valamely elérhetőségen. Termék megvásárlása esetén az Ügyfél valamennyi esetben köteles betartani a gyártó, valamint a Vállalkozás Termékkel kapcsolatos utasításait, valamint ezek és a vonatkozó jogszabályok biztonsági és egyéb előírásait, amelyek Ügyfél általi megsértése esetén az abból eredő károkért a Vállalkozás semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Termékek Webáruházban lévő adatlapján megjelenített képek illusztrációs, bemutató célokat szolgálnak és a valóságtól eltérést mutathatnak. A Termékek kapcsán a Webáruházban vagy a Weboldal más részén feltüntetett nyilvánvaló elírásokat, hibákat a Vállalkozás a Megrendelések teljesítése során figyelmen kívül hagyja, illetve a felek az egyedi szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyják. A Vállalkozás továbbá nem felelős a Terméknek, illetve azok bármely alkatrészének, tartozékának, dokumentációjának vagy bármely, esetleges kapcsolódó szolgáltatás, támogatás gyártó vagy bármely más személy általi bevezetéséért, módosításáért, korlátozásáért vagy bővítéséért, illetve megszüntetéséért. A Vállalkozás és az Ügyfél közötti, ezzel ellentétes eltérő megállapodás, valamint a Vállalkozás kifejezett ezirányú, önkéntes vállalása hiányában a Vállalkozás nem köteles a Termék beépítésére vagy bármely módosítására, átalakítására, személyre szabására, kapcsolódó szolgáltatás vagy támogatás nyújtására. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Terméknek az Ügyfél tevékenységei, egyéb termékei, szolgáltatásai tekintetében való megfeleléséért, a Termék tulajdonjoga jogszerű megszerzése és a felhasználás feltételeinek Ügyfél oldalán való fennállásáért vagy biztosításáért. A Vállalkozás által értékesített Termékek egyéb jellemzőiről és azok megszerzésének, használatának kapcsolódó feltételeiről a Weboldalon, illetve a Webáruházban találhatók bővebb információk. SZOLGÁLTATÁSOK A Vállalkozás a fentiek szerinti Termékek értékesítésén túl a Termékekhez kapcsolódó beüzemelési, szerelési, karbantartási-javítási, támogatási és egyéb szolgáltatásokat nyújt. A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásokról bővebb információkat a Webáruházban az egyes Szolgáltatások leírása alatt talál. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vállalkozással annak jelen ÁSZF-ben / a Weboldalon jelölt valamely elérhetőségén. A Szolgáltatások Webáruházban megjelenített leírása bemutató célokat szolgál, amely a gyakorlatban a valóságtól eltérést mutathat. A Szolgáltatások kapcsán a Webáruházban vagy a Weboldal más részén feltüntetett nyilvánvaló elírásokat, hibákat a Vállalkozás a Megrendelések teljesítése során figyelmen kívül hagyja, illetve a felek az egyedi szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyják. A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásokon túl az egyes Termékek gyártói vagy azok képviselői is nyújthatnak bizonyos szolgáltatásokat vagy támogatást, amelyről bővebb információkat, tájékoztatást ezen gyártóktól, illetve képviselőiktől kaphatnak az Ügyfelek. Ezekért a szolgáltatásokért azonban a Vállalkozás nem vállal felelősséget. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Szolgáltatás Ügyfél tevékenységei, egyéb termékei, szolgáltatásai tekintetében való megfelelése és az igénybevétel feltételeinek Ügyfél oldalán való fennállása vagy biztosítása kapcsán. A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatások egyéb jellemzőiről, és az igénybevétel kapcsolódó feltételeiről a Weboldalon, illetve a Webáruházban találhatók bővebb információk.
A Vállalkozás kizárólag Magyarországon belül biztosítja Termékek kiszállítását, valamint a Szolgáltatások nyújtását. A Szolgáltatás igénybevétele, valamint nyújtása, illetve a Termékek értékesítése vonatkozásában azonban – a fentieken túl – a Vállalkozás nem tesz különbséget a Szolgáltatásait igénybe vevők, illetve a Termékek vásárlóinak lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye) vagy állampolgársága alapján. TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MEGRENDELÉS A Termékek értékesítésével kapcsolatos Megrendelések leadásakor az Ügyfél a Webáruházban megrendelheti a Szolgáltató kiszállítási és/vagy beüzemelési Szolgáltatását is, illetve kiszállítási Szolgáltatás igénybevétele nélkül (személyes átvétellel) is megrendelheti a Terméket. Az Ügyfél az erre vonatkozó választását a Webáruház Megrendelés leadására alkalmas felületén megjelenített jelölőnégyzetek használata útján köteles közölni a Vállalkozással (bejelölni). A kiszállítási és/vagy beüzemelési Szolgáltatás részletes feltételeivel és díjszabásával, illetve költségeivel kapcsolatos aktuális, általános és az adott Termékkel kapcsolatos esetleges speciális információkat a Vállalkozás a fent körülírt jelölőnégyzetek mellett a „Fizetési és szállítási információ” mező alatt, az egyes Termékek mellett a „Fizetési és szállítási információ” mező alatt, valamint a Webáruház árkalkulátorának automatikus beállításai útján teszi minden esetben közvetlenül elérhetővé az Ügyfél számára. A Vállalkozás az Ügyfél fentiekben leírt választása szerint igazolja vissza és teljesíti a Megrendelést, kiszállítási Szolgáltatás választása esetén az Ügyfél által a Megrendelés leadásakor megadott szállítási címre való szállítás útján. A Termékhez tartozó, az egyedi szerződés részét képező „Fizetési és szállítási információ” mező alatti dokumentum és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérés esetén a „Fizetési és szállítási információ” mező alatti dokumentumban foglalt rendelkezések az irányadóak az egyedi szerződésre. A Termékek átvételének pontos időpontját és menetét a Vállalkozás ügyfélszolgálata minden esetben részletesen egyezteti az Ügyféllel olyan módon, hogy a Megrendelés leadását követően az Ügyfelet közvetlenül megkeresi a Vállalkozás ügyfélszolgálata a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címen vagy telefonszámon keresztül. Amikor megtörténik a kapcsolatfelvétel, az Ügyfélnek lehetősége van a Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésének módosítását vagy pontosítását kérni a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatások feltételeinek keretei között. Az Ügyfél Szolgáltatásokra vonatkozó módosítási vagy pontosítási kérésének teljes vagy az Ügyfél kérésének megfelelő részleges elfogadása esetén a Vállalkozás a Megrendelést módosított tartalommal (így különösen a választott Szolgáltatásokra vonatkozó irányadó, módosított díjszabással) igazolja vissza írásban és a módosított tartalomnak megfelelően küld szükség szerint új vagy módosított díjbekérőt / számlát / fizetési és egyéb instrukciókat az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Vállalkozással előzetesen egyeztetettek szerint, a Telephelyen vagy Fióktelepen munkanapokon a Weboldalon megjelenített nyitvatartási időben veheti át a kiszállítási Szolgáltatás nélkül megrendelt Termékeket, illetve az olyan Termékeket, ahol nincs lehetőség a kiszállítási Szolgáltatás megrendelésére. Egyes Termékek (a Webáruházban a vonatkozó Termék leírásában megjelölt esetben) kizárólag bizonyos Telephelyen vagy Fióktelepen vehetőek át a Vállalkozással előzetesen egyeztetett időpontban és feltételek szerint. Az átvételre az Ügyfél, vagy az Ügyfél előzetesen egyeztetett, illetve (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselője vagy az Ügyfél (a szállítási címre a magyarországi személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerint bejelentett) 18. életévét betöltött Ptk. szerinti hozzátartozója jogosult. Az Ügyfél köteles az általa leadott Megrendelés, illetve a Vállalkozás és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződés alapján kiszállított, illetve átadott Termék átvétele kapcsán a Vállalkozással együttműködni. Az Ügyfél köteles különösen a Termék átvételekor meggyőződni arról, hogy a Termék a Megrendelésnek megfelelő minőségben, illetve mennyiségben került átadásra a megfelelő kapcsolódó alkatrészekkel, tartozékokkal és dokumentációval együtt. Az Ügyfél nem tagadhatja meg a Termék átvételét kisebb jelentőségű vagy a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt. A Webáruházban elérhető, illetve kiszállításra kerülő Termékek száma változhat, így előfordulhat, hogy a Vállalkozás a Megrendelt Terméke(ke)t nem képes az Ügyfél által megrendelt mennyiségben kiszállítani. Ebben az esetben a Vállalkozás jogosult helyettesítő Terméke(ke)t felajánlani az Ügyfél részére, amely ajánlat a Vállalkozást ezen ajánlat közlésétől számított 1 munkanapig köti. Ezen időtartamot követően a Vállalkozás szabadul az ajánlati kötöttsége alól, mindemellett – az Ügyfél esetleges későbbi elfogadása esetén – teljesítheti a Megrendelést a felek által megegyezett, módosított Megrendelés szerint. Amennyiben az Ügyfél a fenti ajánlatot nem fogadja el, vagy arra 1 munkanapon belül nem reagál, úgy a Megrendelés a felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólag a helyettesíteni jelzett Termékekre vonatkozóan – visszavontnak, az egyedi szerződés vonatkozó része pedig a felek által közös megegyezéssel megszüntetettnek minősül. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén a kifogás (panasz) intézésének rendje: Amennyiben a fentiek kapcsán az Ügyfél hiányosságokat tapasztal, úgy azt köteles a kiszállításkor a Vállalkozás szállítást végző munkatársával, illetve a Vállalkozás Telephelyén vagy Fióktelepén történő átvétel esetén a Vállalkozás átvételt intéző munkatársával haladéktalanul közölni. A fenti kifogást a Vállalkozás – a lehetséges körben – haladéktalanul kivizsgálja, amennyiben pedig ez nem lehetséges vagy azzal az Ügyfél nem ért egyet, úgy arról a Vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel. A Vállalkozás munkatársa a jegyzőkönyv másolati példányát az Ügyfél részére átadja, a Terméket pedig amennyiben az a Webáruházban, illetve a Termék ott szereplő adatlapja szerinti funkcióra nem használható vagy nem alkalmas, esetleg annak Vállalkozás általi részletes megvizsgálása szükséges, a Vállalkozás a Telephelyére vagy Fióktelepére visszaszállítja, illetve Telephelyen vagy Fióktelepen történő átvétel esetén a Terméket a visszaveszi. A fenti, az Ügyfél és a Vállalkozás munkatársa által aláírt, mennyiségi és/vagy minőségi kifogás(oka)t tartalmazó jegyzőkönyv alapján a Vállalkozás a kifogást megvizsgálja és legkésőbb 30 napon belül érdemben válaszol az Ügyfél részére. A Vállalkozás a Termék helyettesítésének, alkatrész vagy tartozék, illetve dokumentáció pótlásának szükségessége esetén ezen időtartamon belül intézkedik az új, illetve kijavított Termék kiszállítása, alkatrész, tartozék, illetve dokumentáció Ügyfélnek történő átadásáról, kiszállításáról. Amennyiben a Vállalkozás a panaszt alaposnak találja, úgy részben vagy egészben visszatéríti a panasszal érintett Termék megfizetett vételárát vagy csere Terméket ajánl fel az Ügyfél részére. Ha a panaszt a Vállalkozás részben vagy egészben alaposnak találja, akkor az Ügyfél részére egy, a Webáruházban szabadon beváltható kupont biztosíthat. Szolgáltató abban az esetben is biztosíthat kupont az Ügyfél részére, ha azt az Ügyfél kifejezetten nem is kérte. Fogyasztók esetén a fogyasztói panaszok kezelésére a külön, a jelen ÁSZF fogyasztóval kötött szerződésekre vonatkozó fejezetében írt panasz intézési rend irányadó. SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGRENDELÉS A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Megrendeléseket a Vállalkozás – az adott Ügyféllel egyeztetett, illetve a Webáruházban elérhető feltételek szerint – a Telephelyén, Fióktelepén vagy az Ügyfél által a Megrendelés leadásakor megadott szállítási címen (teljesítés helye) teljesíti. Az Ügyfél köteles az Ügyfél által leadott Megrendelés, illetve a Vállalkozás és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződés alapján teljesített Szolgáltatás kapcsán a Vállalkozással együttműködni, illetve a Szolgáltatás igénybevétele esetén köteles meggyőződni arról, hogy a Szolgáltatás az Ügyfél Megrendelésének megfelelő minőségben, illetve jellemzők szerint került nyújtásra. Kiszállítási, illetve beüzemelési Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelés esetén az Ügyfél kötelezettsége, hogy biztosítsa a Termék helyszínre szállításának biztonságos feltételeit; a szállítási és/vagy beüzemelési helyszín előkészítését a Termék Weboldalon keresztül elérhető bekötési rajzának és a Vállalkozás Weboldalon elérhető vagy előzetesen közölt utasításainak megfelelően; a Termék helyszíni mozgatását; a Termék rendeltetési helyére történő rakodását; esetlegesen szükséges daruzást, illetve beemelést. Az Ügyfél a fentiekben felsorolt kötelezettségei teljesítéséért, különösen a kötelezettségei nem vagy nem megfelelő teljesítéséből származó teljes kárért kizárólagosan felel a Vállalkozás és harmadik személyek felé. Kiszállítási, illetve beüzemelési Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelés esetén a Vállalkozás kizárólag a Termék Weboldalon keresztül elérhető bekötési rajzának megfelelően előkészített, a Termék biztonságos elhelyezéshez és a Vállalkozás munkatársa munkájához megfelelő méretű teret biztosító, illetve a Vállalkozás munkatársai testi épségét nem veszélyeztető helyszínen köteles beüzemelni a Terméket. Ezen feltételek hiányában a Szolgáltatás teljesítését a Vállalkozás jogosult felfüggeszteni addig, amíg a feltételek teljesülését az Ügyfél nem biztosítja. Amennyiben az Ügyfél a fenti feltételeknek nem megfelelően készíti elő a szállítási vagy beüzemelési helyszínt és ebből vagy más, az Ügyfél felelősségi körébe tartozó okból eredően a Szolgáltatás teljesítéséhez a Vállalkozás újabb helyszíni kiszállása vagy a Termék Vállalkozás általi tárolása szükséges, a Vállalkozás kiszállási díjat, illetve tárolási díjat jogosult követelni az Ügyféltől és azt jogosult kiszámlázni az Ügyfél részére a Weboldalon elérhető aktuális díjszabás alapján. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén a kifogás (panasz) intézésének rendje: Amennyiben a fentiek kapcsán az Ügyfél hiányosságokat tapasztal, úgy azt köteles a Vállalkozás jelen lévő munkatársával vagy a Vállalkozással írásban a Szolgáltatás teljesítésekor, illetve annak észlelésekor haladéktalanul közölni. A fenti kifogást a Vállalkozás – a lehetséges körben – haladéktalanul kivizsgálja, amennyiben pedig ez nem lehetséges, vagy azzal az Ügyfél nem ért egyet, úgy arról a Vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolati példányát az Ügyfél részére átadja, a Szolgáltatás nyújtását pedig megszakítja vagy a továbbiakban a Vállalkozás és az Ügyfél eltérő megállapodása esetén az eltérő megállapodás szerint teljesíti. Az Ügyfél és a Vállalkozás munkatársa által aláírt, mennyiségi és/vagy minőségi kifogás(oka)t tartalmazó jegyzőkönyv alapján a Vállalkozás a kifogást megvizsgálja és legkésőbb 30 napon belül érdemben válaszol az Ügyfél részére. Ezen időtartamon belül intézkedik a Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtásának további, illetve eltérő vagy más minőségű folytatása, valamint a szükséges hibák kijavítása felől. Amennyiben a Vállalkozás a panaszt alaposnak találja, úgy részben vagy egészben visszatéríti a panasszal érintett Szolgáltatás megfizetett díját az Ügyfélnek, vagy felajánlja számára a Szolgáltatás kijavítását/újra elvégzését. Ha a panaszt a Vállalkozás részben vagy egészben alaposnak találja, akkor az Ügyfél részére egy, a Webáruházban szabadon beváltható kupont biztosíthat. Szolgáltató abban az esetben is biztosíthat kupont az Ügyfél részére, ha azt az Ügyfél kifejezetten nem is kérte. Fogyasztók esetén a fogyasztói panaszok kezelésére a külön, a jelen ÁSZF fogyasztóval kötött szerződésekre vonatkozó fejezetében írt panasz intézési rend irányadó.
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS LEHETŐVÉ TÉTELE Az Ügyfél köteles a Termékekben, illetve Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében a Vállalkozással együttműködni, az ilyen hibákat a Vállalkozás részére haladéktalanul jelezni, illetve a Vállalkozás részére segítséget nyújtani, amennyiben erre a Termék, illetve Szolgáltatás helyreállításához, javításához, kicseréléséhez, a kapcsolódó alkatrészek, tartozékok, dokumentáció pótlásához, vagy a fentiek ellenőrzéséhez szükség van. A szükséges körben az Ügyfél köteles tűrni a Vállalkozás, a gyártó, illetve ezek munkatársa, képviselője, alvállalkozója vagy egyéb partnere által, előre egyeztetett feltételek szerint végzett ellenőrzési, karbantartási, helyreállítási, hibaelhárítási, illetve javítási és egyéb munkálatokat. Ha a Terméket az Ügyfél már átvette, illetve a Szolgáltatást már igénybe vette, a Vállalkozás és az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél a kiszállítás helyén, illetve a felek által egyeztetett helyen köteles a fentiek tűrésére, valamint ennek kapcsán köteles a fenti munkálatok megfelelő és biztonságos elvégzését saját felelőssége mellett, illetve – fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén – saját költségén támogatni. A fenti kötelezettségei megszegése esetén az Ügyfél felelősséggel tartozik a Vállalkozásnak, illetve esetleges harmadik személyeknek okozott károkért és költségekért, amelyeket a Vállalkozás az Ügyféllel szemben jogosult érvényesíteni. A Termék, illetve a Szolgáltatás biztonságos, jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelő felhasználása, a kapcsolódó (munka)biztonsági, egészségügyi és egyéb feltételeknek történő megfelelés biztosítása a Termék átvételét, illetve a Szolgáltatás igénybevételét követően kizárólag az Ügyfél kötelessége és felelőssége. A VÁLLALKOZÁS ÉRTESÍTÉSE ADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL ÉS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEKRŐL Ügyfél a megrendeléskor közölt adatainak, így például a számlázási címének, a kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozásáról köteles a Vállalkozást haladéktalanul a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött e-mailben értesíteni. Ennek a kötelezettségének az elmulasztásából eredő minden kárért az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik. Az Ügyfél a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött értesítéssel, megkereséssel köteles a Vállalkozást a lehető leggyorsabban értesíteni minden, az adott Szolgáltatás igénybevétele, illetve Termék vásárlása, átvétele szempontjából lényeges tényről, szükség esetén az adott tény és várható következményei részletezésével. TELJESÍTÉSI SEGÉD IGÉNYBEVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSA Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás bármely szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozás kötelezettségeinek teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy a Vállalkozás jogosult a teljesítési segéd részére az Ügyfél adatait átadni, ha az a teljesítési segéd számára a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TOVÁBB ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK BETARTÁSA Az egyes Termékek tovább értékesítésével, felhasználásával, illetve egyes Szolgáltatások igénybevételével, annak követelése engedményezésével, átruházásával vagy más módon történő továbbadásával kapcsolatban korlátozások lehetnek irányadók, amelyről bővebb információt az Ügyfél a vonatkozó Szolgáltatás, illetve Termék Webáruházban lévő adatlapján, illetve a Weboldalon vagy a vonatkozó Termékkel, Szolgáltatással kapcsolatos dokumentációban találhat. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Vállalkozás vagy a Termék gyártója is nyújthat. A TERMÉK ELLENÉRTÉKÉNEK, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE Az Ügyfél köteles megfizetni a Vállalkozásnak a Termék, illetve a Szolgáltatás egyedi szerződés szerint járó ellenértékét (vételár), illetve díját. A Termék, illetve a Szolgáltatás vételára, illetve díja – a felek eltérő megállapodása hiányában – a Megrendelés leadásakor a Webáruházban és a Termék mellett, illetve a Webáruház rendelési felületén a „Fizetési és szállítási információ” mező alatti tájékoztató dokumentumban feltüntetett vételárral, illetve díjjal egyezik meg. A fenti vételár, illetve díjfizetés kapcsán az Ügyfelek az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
 • Online bankkártyás fizetés: A Webáruházban történő vásárlás esetén az Ügyfélnek lehetősége van az online bankkártyás fizetést választani, amely esetben a Vállalkozás a fizetéshez a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-338123; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) szolgáltatói felületére irányítja az Ügyfelet. Ebben az esetben már nincs lehetőség a Megrendelés módosítására. Amennyiben a Megrendelést az Ügyfél mégis módosítani szeretné, úgy meg kell szakítania a fizetési folyamatot vagy el kell navigálnia a fizetéshez használt oldalról. A sikeres fizetésről az Ügyfél az általa a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Amennyiben a fizetés bármely okból sikertelennek bizonyul, úgy az Ügyfél újra megpróbálhatja a fizetést a visszaigazoló e-mailben lévő hivatkozásra kattintással vagy a Vállalkozás Weboldalon feltüntetett bankszámlaszámára történő banki átutalással. A közvetlen banki átutalással kapcsolatos egyéb utasításokat, tájékoztatókat és speciális fizetési feltételeket a Vállalkozás a Webáruházban, illetve a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a szolgáltatói felületén teszi elérhetővé.
 • Közvetlen banki átutalással történő fizetés: Közvetlen banki átutalással történő fizetés választása esetén a Vállalkozás a Webáruház felületén és az Ügyfél által megadott e-mail címen keresztül is értesíti az Ügyfelet a fizetendő vételár, illetve díj pontos összegéről, a közleményre vonatkozó instrukciókról és a Vállalkozás bankszámla adatairól, ahová a Vállalkozás instrukcióit pontosan követve az Ügyfél átutalhatja a Termék vételárát és/vagy a Szolgáltatás díját. A közvetlen banki átutalással kapcsolatos egyéb utasításokat, tájékoztatókat és speciális fizetési feltételeket a Vállalkozás a Webáruházban teszi elérhetővé.
 • Utánvéttel történő fizetés: Utánvéttel történő fizetés választása esetében az Ügyfél a Termék vételárát, illetve a Szolgáltatás díját – az általa választottak szerint – a Termék átvételekor készpénzben fizeti meg. 300 000 Forintnál nagyobb kosár érték (vásárolt összes Termék érték) esetén a Webáruház nem teszi elérhetővé az utánvéttel történő fizetés lehetőségét, mert ilyen esetben utánvéttel történő fizetésre a teljes összeg tekintetében nem nyújt lehetőséget a Vállalkozás. Ilyen esetben az Ügyfél a Termék(ek) teljes vételárának felét előlegként köteles banki átutalás útján teljesíteni a Vállalkozás felé. Az utánvéttel történő fizetéssel kapcsolatos egyéb utasításokat, tájékoztatókat és speciális fizetési feltételeket a Vállalkozás a Webáruházban teszi elérhetővé.
A Webáruházban a Termékhez tartozóan feltüntetett, az egyedi szerződés részét képező fizetési információk (így különösen, de nem kizárólag a Webáruház rendelési felületén a „Fizetési és szállítási információ” mező alatti tájékoztató dokumentum) és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérés esetén a Webáruházban feltüntetett fizetési információk az irányadóak az egyedi szerződésre. A fentiek szerinti fizetés kapcsán az Ügyfélnek a Webáruházon keresztül lehetősége van a Vállalkozás által meghirdetett, illetve elérhetővé tett kupon felhasználására, amennyiben kupon felhasználása technikailag elérhető funkció a Webáruházban. A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Webáruházban lehet kedvezményt igénybe venni a Vállalkozás által meghirdetett feltételekkel (különös tekintettel a lejárati dátumra), azonban ott bármely elérhető Termék esetén felhasználható, amennyiben a kupon Vállalkozás által meghirdetett feltételei ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak. Egy kupont egy Ügyfél egy Megrendelés alkalmával használhat fel, amennyiben a kupon Vállalkozás által meghirdetett feltételei ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak. A Webáruházban felhasználható százalékos kuponok mint azonnali százalékos árengedményre jogosító kedvezmények a Megrendelés végösszegéből kerülnek levonásra, és más kedvezménnyel nem vonhatóak össze. A Vállalkozás fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére vagy az Ügyfél fiókjának zárolására kuponnal kapcsolatos visszaélés gyanúja esetén. A Vállalkozás fenntartja a jogot továbbá az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületeken (például a Weboldalon, a Vállalkozás közösségi média oldalain, magazinokban, a Vállalkozás vásárokban kiállított standjain) érhető el. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a vételár, illetve a szolgáltatási díj teljes összegének megfizetéséig a Vállalkozás jogosult visszatartani a Terméket, illetve a Szolgáltatás nyújtását – több részletben átadott Termék, illetve nyújtott Szolgáltatás esetén ideértve akár a Termék valamennyi részét vagy a teljes Szolgáltatást is. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az Ügyféllel szemben az egyedi szerződés jogalapján fennálló pénzügyi teljesítés iránti követelését az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül bármikor átruházza harmadik félre. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállakozás jogosult a Megrendelés visszaigazolásának időpontjában irányadó Termék alapanyagárakban, illetve a megrendelt Termék(ek)nek és/vagy a Termék(ek) alapanyagai bármelyikének szállítási költségében a Megrendelés visszaigazolását követően igazolhatóan bekövetkezett, 10%-nál nagyobb mértékű emelkedés esetén a Megrendelésben szereplő Termék(ek) vételárát az áremelkedéssel arányosan egyoldalúan módosítani. A Vállalkozást az egyoldalú árváltoztatás joga abban az esetben is megilleti, ha a magyar forint más devizákhoz viszonyított középárfolyama tekintetében 10%-nál nagyobb mértékű árfolyamgyengülés következik be a Megrendelés visszaigazolását követően a Megrendelés visszaigazolásának napján irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyamhoz képest és ez a körülmény igazolhatóan befolyásolja az érintett Termék(ek), azok alapanyagai vagy részei Vállalkozást terhelő beszerzési árát. A Vállalkozás a fentiekben leírt árváltoztatás jogát a Megrendelésben szereplő Termék(ek)re vonatkozó számla kiállításának időpontjáig gyakorolhatja. Az áremelésre vonatkozó nyilatkozatot a Vállalkozás köteles megküldeni az Ügyfél részére az Ügyfél Megrendelés leadásakor megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben. Az Ügyfél az egyoldalú áremelésről szóló nyilatkozat igazolható kézhezvételétől számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül – kizárólag az áremelésre tekintettel – jogosult a Vállalkozáshoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján elállni az egyedi szerződéstől. Az Ügyfél elállási jogának határidőben történő gyakorlása esetén a Vállalkozás teljes összegében visszafizeti a megrendelt Termék és kapcsolódó Szolgáltatások addig az Ügyfél által megfizetett ellenértékét. Az Ügyfél a Megrendelés visszafizetett ellenértékével kapcsolatban nem jogosult kamat követelésére. Felek nem jogosultak egymással szemben semmilyen kártérítési, kamat-, költség- vagy egyéb igényt érvényesíteni a Vállalkozás jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően gyakorolt egyoldalú áremelési jogának érvényesítésére, valamint az Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően gyakorolt elállási jogának érvényesítésére tekintettel. Amennyiben az Ügyfél nem gyakorolja az elállási jogát a fentiekben leírt jogvesztő határidőn belül, a Felek közötti egyedi szerződést a vételár tekintetében a Vállalkozás egyoldalú áremelésről szóló nyilatkozatának megfelelő tartalommal módosítottnak kell tekinteni. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalkozás a részére az egyedi szerződés alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) b) pontja szerint elektronikus számlát bocsásson ki.
 • TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS A Vállalkozás kizárólag a Vállalkozás és az Ügyfél ezirányú külön megállapodása esetén köteles rendelkezésre állni az Ügyfél támogatása kapcsán. A Vállalkozás a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein, így a Telephelyen és Fióktelepen (előzetes egyeztetést követően) vagy kapcsolattartási telefonszámán keresztül a Weboldalon feltüntetett nyitvatartási időben az Ügyfél rendelkezésére áll az egyedi szerződések teljesítésével kapcsolatban felmerülő panaszok intézése (különösen hibabejelentések, díjreklamációk) kapcsán.
A Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése, valamint az érintettek adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei kapcsán a Weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztató tartalmaz bővebb információkat.
A Vállalkozás minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a Termékek, illetve a Szolgáltatások megfeleljenek a Megrendelésben, illetve az egyedi szerződésben foglalt követelményeknek. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az adott Termék átadása-átvétele, valamint a Szolgáltatás nyújtása után a Termék karbantartása, üzemeltetési feladatai, különösen a hibaelhárítások, napi karbantartási munkák, tisztítás, biztonságos üzembe helyezés, működtetés elvégzése, illetve a Szolgáltatás biztonságos igénybevétele, felhasználása kizárólag az Ügyfél feladata (kivéve azt az esetet, ha ezekre a feladatokra vonatkozóan külön Szolgáltatásokat rendelt meg a Vállalkozástól, így azok elvégzésére a Vállalkozás kifejezetten köteles egyedi szerződés alapján). JÓTÁLLÁS A Vállalkozás a Webáruházban értékesített Termékek hibái kapcsán a Webáruházban a Termék adatlapja mellett a „Tovább a termék dokumentumokhoz” mezőre kattintva elérhető, az adott Termékhez tartozó Jótállási feltételek szerint vállal jótállást (önként vállalt jótállás). A Jótállási feltételek dokumentum tartalmazza az adott Termék vonatkozásában a jótállás időtartamát és a jótállás érvényesítésének részletes feltételeit. A hibát az Ügyfél a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben fentebb jelölt e-mail címére küldött elektronikus jelentheti be. A hibabejelentés elbírálásához az Ügyfél köteles e-mailben csatolni a hibát bizonyító és a Vállalkozás által kért dokumentumokat, illetve fényképeket vagy videókat. A Termékhez tartozó, az egyedi szerződés részét képező Jótállási feltételek és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérés esetén a Jótállási feltételekben foglalt rendelkezések az irányadóak az egyedi szerződésre. FELELŐSSÉG A Vállalkozás jogszabály kifejezetten eltérő kötelező rendelkezése hiányában nem vállal felelősséget semmilyen harmadik személy által okozott adatvesztésért vagy más kárért. A Vállalkozás hibás teljesítésének minősül és visszafizeti a Megrendelés teljes megfizetett ellenértékét az Ügyfél részére, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Megrendelés a Vállakozás vagy a Weboldal hibájából, különösen a Weboldal technikai hibájából adódóan hiúsul meg. A Vállalkozó a Megrendelés saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék stb.) esetén sem köteles az Ügyfél kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére. A Vállalkozó azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a Megrendelés teljes összegének visszafizetésének elintézésén túl a Webáruházban felhasználható kupont biztosíthat az Ügyfél részére. Szolgáltató abban az esetben is biztosíthat kupont az Ügyfél részére, ha azt az Ügyfél kifejezetten nem is kérte. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás kárfelelőssége az egyedi szerződéssel kapcsolatos mindenfajta kárért az egyedi szerződés szerint a Vállalkozásnak járó vételár, illetve díj összegére korlátozott. ADATBIZTONSÁG Az Ügyfél gondoskodik a Megrendelés leadása, valamint a Weboldal, illetve a Webáruház látogatása, használata, a Vállalkozással való elektronikus kommunikáció során használt adatainak (pl. jelszó, felhasználónév, egyéb személyes adatok) biztonságos használatáról. Ennek keretében többek között az Ügyfél felelős azért, megakadályozza illetéktelen személyek hozzáférését ezekhez az adatokhoz. Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Vállalkozást, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ilyen jellegű visszaélésekkel összefüggésben a felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél ismeri és elfogadja a Megrendelésekkel, valamint a Weboldal, illetve a Webáruház használatával összefüggésben az internethasználat technikai lehetőségeit, kockázatait és korlátait. A Weboldalon, illetve a Webáruházon keresztül történő böngészéssel és a Megrendelések leadásával, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével összefüggő esetleges kockázatokat az Ügyfél köteles felmérni. Az Ügyfél köteles gondoskodni a számítógépe, illetve egyéb eszközei biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről, valamint a szükséges óvintézkedések megtételéről (például antivirus, illetve antispyware szoftverek használata, egyéb biztonsági frissítések telepítése útján). A fentiekkel összefüggésben a Vállalkozást nem terheli felelősség különösen, de nem kizárólag az alábbi károkért: a Weboldal, illetve a Webáruház használatából, működésének szüneteléséből vagy üzemzavarából eredő károk; adatok sérüléséből, elvesztéséből vagy adatfeltöltési hibából eredő károk; információtovábbítási késedelemből eredő károk; vírusok vagy egyéb ártalmas szoftverek, komponensek megjelenéséből eredő károk; szoftver-, hardver- vagy bármely egyéb technikai eszköz vagy a hálózat hibájából eredő károk. Amennyiben az Ügyfél adatvédelmi vagy bármely informatikai incidens tapasztal a Weboldal, illetve a Webáruház látogatása, használata során, úgy erről a Vállalkozást haladéktalanul köteles értesíteni. A Vállalkozás a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vállalkozás tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
A Weboldal, illetve a Webáruház, valamint annak elemei a Weboldalon elérhető weboldal Felhasználási feltételekben foglaltak szerint használhatók. Amennyiben az Ügyfél szellemi tulajdon által védett bármely művet vagy egyéb anyagot bocsát a Vállalkozás rendelkezésére, akár a Weboldalon, illetve Webáruházon vagy egyéb kapcsolattartási módon keresztül, úgy Ügyfél szavatol azért, hogy az általa a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott ezen művek, illetve anyagok nem sértik más harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve nem korlátozzák a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi megállapodásban vagy az Ügyfél, illetve a Vállalkozás esetleges külön megállapodásában írtak szerinti felhasználását. A fentieken túl a vonatkozó mű, illetve anyag rendelkezésre bocsátásával az Ügyfél felhasználási jogot enged a Vállalkozás részére a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi megállapodásban vagy az Ügyfél, illetve a Vállalkozás esetleges külön megállapodásában írtak szerinti – különösen a Termék értékesítése, illetve átadása, Szolgáltatás nyújtása, az esetleges problémák, panaszok, bejelentések kivizsgálása, hiba kijavítása – érdekében történő felhasználásra. Ennek körében a Vállalkozás az esetleges teljesítési segédje, alvállalkozója, partnere részére jogosult a fenti felhasználás, illetve annak támogatása érdekében az adott műre, anyagra vonatkozóan további felhasználást engedélyezni.
 1.  A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
Az egyedi szerződés megszűnik Ptk.-ban meghatározott esetekben és megszüntethető a Vállalkozás, illetve az Ügyfél közös megállapodásával, illetve az alábbiak szerint elállás, valamint rendes vagy rendkívüli felmondás útján. ELÁLLÁS Termék Megrendelése vonatkozásában az Ügyfél a Megrendelés visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül jogosult elállni az egyedi szerződéstől, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike együttesen fennáll: a vásárolt Termék 8 munkanapon belül gyári, minden csomagolási és Termék elemet tartalmazó csomagolásban, teljes mértékben karc- és sérülésmentesen érkezik vissza a Vállalkozás azon Telephelyére vagy Fióktelepére, ahonnan a kiszállítás történt; a vásárolt Termék nem került használatba vételre; az Ügyfél 8 munkanapon belül igazolható módon e-mailben vagy személyesen bejelentette az elállási jogának gyakorlására vonatkozó igényét; a Terméket az Ügyfél nem személyesen vette át a Vállalkozás Telephelyén vagy Fióktelepén megtekintett állapotban, hanem a Vállalkozás kiszállítási Szolgáltatását vette igénybe az átvételhez. Az Ügyfél az elállási jogának gyakorlása esetén a Megrendelés teljes bruttó ellenértéke 30%-ának megfelelő összegű bánatpénz megfizetésére köteles a Vállalkozás részére. A bánatpénz összegét az Ügyfél az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata elküldésétől számított 3 munkanapon belül köteles megfizetni a Vállalkozás részére. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelés ellenértékét részben vagy egészben már teljesítette a Vállalkozás felé (akár előleg formájában) és a már megfizetett összeg részben vagy egészben fedezi a bánatpénz összegét, a bánatpénz teljes összegét vagy az összeg által fedezett részét a Vállalkozás jogosult beszámítás útján jogosult elszámolni az Ügyfél által a Vállalkozás részére teljesített összegből (és mindemellett követelni az Ügyféltől bánatpénz fennmaradó részét, amennyiben a bánatpénz teljes összege nem számolható el beszámítás útján). Az Ügyfél a Megrendelés visszafizetett ellenértékével kapcsolatban nem jogosult kamat követelésére. Az Ügyfél elállási jogának határidőben történő gyakorlása esetén a Vállalkozás a bánatpénz összegének beszámítása után visszafizeti a Termék fennmaradó ellenértékét. A visszafizetés személyes visszaszállítás esetén a Termék átadásakor történik. Postán, futár- vagy fuvar szolgáltató útján visszaküldött Termék esetén a Vállalkozás legkésőbb a Termék Vállalkozás általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszautalja a Termék bánatpénz beszámítása után fennmaradó ellenértékét az Ügyfél által az elállási jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra. A Vállalkozás nem felelős a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatások ellenértéke, illetve a Termék ki- vagy visszaszállításával járó bármilyen költségek visszatérítéséért, amely díjakat és költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. A Vállalkozás a Megrendelés visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül jogosult elállni az egyedi szerződéstől, amennyiben az Ügyfél által vásárolt Termék a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül álló körülmény vagy más ok miatt nem áll a Vállalkozás rendelkezésére. RENDES FELMONDÁS A Vállalkozás az egyedi szerződést írásban bármikor felmondhatja indokolás nélkül 1 hónapos felmondási idővel. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS Az Ügyfél jogosult az egyedi szerződést írásban, azonnali hatállyal, indokolással ellátva felmondani, ha a Vállalkozás a Megrendelés visszaigazolásától számított 150 napon belül nem teljesíti az egyedi szerződést az Ügyfél által küldött írásbeli felszólítást követően sem. A Vállalkozás jogosult az egyedi szerződést írásban, azonnali hatállyal, indokolással ellátva felmondani, ha az Ügyfél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb, az Ügyfél fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Az Ügyfél köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni, ha végelszámolását határozza el, vagy ha arról értesül, hogy harmadik személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte ellene. A Vállalkozás jogosult továbbá az egyedi szerződést írásban, 5 napos felmondási idővel, indokolással ellátva felmondani, ha az Ügyfél az előzetes írásbeli (e-mail) felszólításában megjelölt, a Vállalkozás által egyedileg meghatározott póthatáridőn belül sem szünteti meg az alábbi súlyos szerződésszegéseket:
 • az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a Megrendeléssel érintett bármely Szolgáltatás teljesítését vagy a Termék(ek) átadás-átvételét;
 • az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal, illetve a Webáruház rendeltetésszerű működését;
 • az Ügyfél a Vállalkozás által a részére kiállított díjbekérőn vagy számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti a díjbekérő vagy számla szerinti fizetési kötelezettségét.
A Weboldal, illetve a Webáruház rendeltetésszerű működését akadályozó vagy veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során, illetve a Weboldallal, Webáruházzal kapcsolatos tevékenységével, magatartásával veszélyezteti a Weboldal, illetve Webáruház megfelelő működését vagy rendeltetésszerű használatát. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az egyedi szerződést bármely fél kizárólag a másik fél egyedi szerződésben vagy ÁSZF-ben megjelölt kapcsolattartási e-mail címére e-mailben megküldött egyoldalú nyilatkozattal szüntetheti meg, rendkívüli felmondás esetén indokolás kíséretében. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy – a Vállalkozás és az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában – a Termék használatával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével való felhagyás nem jelenti az egyedi szerződés felmondását vagy a felek közös megegyezésével történő megszüntetését, és így nem érinti az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén – a Felek eltérő megállapodása hiányában – az Ügyfél az egyedi szerződéstől való elállása vagy annak felmondása esetén köteles a Vállalkozásnak az egyedi szerződés szerinti díj már teljesített Szolgáltatásokkal vagy Szolgáltatás-részekkel, illetve Termékekkel vagy Termék-részekkel arányos részét megfizetni és az egyedi szerződés megszüntetésével okozott kárt (így például a Termék ki- és visszaszállításának költségeit) megtéríteni azzal, hogy a kártérítés összege a Termék vagy a Szolgáltatás vételárát, illetve díját nem haladhatja meg. A Vállalkozás az Ügyfél által fizetendő összegről a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó e-mail kézhezvételét visszaigazoló e-mailben vagy külön e-mailben értesíti az Ügyfelet. A Vállalkozás az esedékes ellenértékről vagy díjról számlát állít ki és azt az Ügyfél részére megküldi.
 1.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK
ÉRTESÍTÉSEK Ha az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF írásbeli nyilatkozatot, értesítést vagy felszólítást említ, azon – a Vállalkozás, illetve az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában – a másik fél közvetlenül e-mail-ben történő értesítését kell érteni. Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, e-mailes értesítés alatt az Ügyfél egyedi szerződésben (a Megrendelés során megadott), valamint a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött e-mail értesítést kell érteni. E-mailben való értesítés esetén a nyilatkozat, az értesítés vagy felszólítás a levél (e-mail) másik fél elektronikus postafiókjában való elérhetővé válásának napján minősül kézbesítettnek. A Vállalkozás – a Vállalkozás és az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában – kizárólag a Megrendelés leadása során, illetve a Webáruházban a vonatkozó Ügyfélhez tartozó fiókban megadott kapcsolattartó személyként megjelölt személytől, illetve elérhetőségről fogad el utasításokat és nyilatkozatokat a Termék értékesítése, átadása, illetve a Szolgáltatás nyújtása és Megrendelés, illetve az egyedi szerződés teljesítése tárgyában. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG, JÓHÍRNÉV VÉDELME A Vállalkozás és az Ügyfél az egyedi szerződés létét és tartalmát, valamint minden azt érintő információt üzleti titokként kezelnek, azokat kizárólag az egyedi szerződésből eredő kötelezettségeik szerződésszerű teljesítése céljából és annak feltételei szerint használnak fel. Felek korlátozás nélkül üzleti titoknak tekintenek minden olyan információt (beleértve a közöttük folyamatban lévő megbeszélések és/vagy tárgyalások, egyeztetések tényét és tartalmát is), amely a Vállalkozás vagy az Ügyfél üzleti tevékenységével vagy szellemi tulajdonával (ideértve a know-how-t is) kapcsolatos, és amelyet a felek vagy azok képviselője / kapcsolattartója egymás részére az egyedi szerződés teljesítése és/vagy a tárgyalások, egyeztetések alapján átadnak. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is tartózkodik a Vállalkozás jóhírnevét sértő megnyilvánulástól, magatartástól. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS, EGYEBEK Az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók, különösen a Ptk. adásvételi, illetve vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései. Az egyedi szerződésből eredő jogviták rendezése vonatkozásában a felek megállapodnak, hogy minden tőlük elvárható lépést megtesznek azért, hogy tárgyalásos úton vagy alternatív vitarendezési technikák (például mediáció) segítségével megegyezésre jussanak a vita felmerülésétől számított 20 napon belül. Arra az esetre vonatkozóan, ha a felek ezen erőfeszítései nem vezetnek eredményre 20 napon belül, a felek az egyedi szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a Dabasi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. Vis maior, illetve bármely más, a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső, az egyedi szerződés teljesítését akadályozó esemény esetén a Vállalkozás jogosult arra, hogy ezen körülmény elhárulásáig az egyedi szerződés teljesítésének határidejét meghosszabbítsa. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítése lehetetlenné válna, illetve már előre lehetetlennek mutatkozna, aránytalan nehézségbe ütközne, illetve jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, úgy a Vállalkozás jogosult a vonatkozó egyedi szerződéstől az Ügyfél részére címzett egyoldalú, elektronikus úton (e-mailben) tett nyilatkozattal elállni. Vis maior, illetve a fentiek szerinti, a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső, annak teljesítését akadályozó más eseménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése az egyedi szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható és nem volt észszerűen elvárható, hogy a Vállalkozás ezeknek a bekövetkezését megakadályozza vagy elkerülje megfelelő intézkedésekkel. Ilyen rendkívüli természetű esemény vagy körülmény különösen, de nem kizárólag a Vállalkozás alvállalkozó, teljesítési segéd, illetve gyártó partnereinek késedelme; háborús események; zavargás; terrorcselekmény bekövetkezése; közlekedési- vagy egyéb üzemzavar; természeti csapás vagy katasztrófa; sztrájk; anyag- vagy energiahiány; kiviteli-, illetve behozatali korlátozások; járványok és kapcsolódó hatósági intézkedések, jogszabályi rendelkezések. Ennek kapcsán kiemelendő, hogy kifejezetten vis maior eseménynek minősül a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely az egyedi szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti – kifejezetten ideértve azokat is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók (különösen, de nem kizárólag a Vállalkozás alvállalkozó, teljesítési segéd, illetve gyártó partnereinek késedelme, közlekedési, szállítási korlátozások, emberi erőforrás hiánya, üzemanyaggal, alapanyaggal kapcsolatos korlátozások, kvóták, hatósági intézkedések, rendkívüli jogrend bevezetése és annak során hozott hatósági intézkedések, tömeges megbetegedés). A fentebb írtak megfelelően alkalmazandók a koronavírus valamennyi mutációja okozta közegészségügyi helyeztre, annak következményeire, illetve más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló közegészségügyi helyzetre, annak fentiek szerinti következményeire is. A fenti vis maior, illetve bármely más, a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső, annak teljesítését akadályozó esemény vagy körülmény esetén az Ügyfél a Vállalkozástól nem jogosult kártérítést követelni. Az Ügyfél egyedi szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében jogátruházás, valamint engedményezés, illetve azok bármilyen jellegű továbbadása kizárólag a Vállalkozás kifejezett jóváhagyása esetén lehetséges. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás bármikor átadhatja, átruházhatja, felszámíthat érte díjat vagy alvállalkozásba adhatja vállalatcsoportja más tagja vagy más vállalkozás javára, illetve bármilyen más módon kezelheti az egyedi szerződés alapján fennálló bármilyen jogát vagy kötelezettségét. Az egyedi szerződés bármely rendelkezésének teljes vagy részleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti az egyedi szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amely a feleknek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérni kívánt céloknak jogilag lehetséges módon leginkább megfelel. A fentiek irányadók arra az esetre is, ha az egyedi szerződés egyes kérdéseket nem teljes mértékben rendez. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TUDOMÁSULVÉTELE Az Ügyfél az egyedi szerződés megkötésével tudomásul veszi a Vállalkozás Weboldalán elérhető Adatkezelési tájékoztatót és weboldal Felhasználási feltételeket. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGE A jelen ÁSZF a fent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól. A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Ez a jogosultság kifejezetten kiterjed a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleteire, illetve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokra is. Az esetleges módosítás a Webáruházban, illetve Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF és annak korábban hatályos verziói a Weboldalon érhetőek el.
 1.  KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF jelen 13. pontjában foglalt rendelkezések csak a Vállalkozás fogyasztónak minősülő Ügyfelekkel kötött szerződései esetében hatályosak. Amennyiben az ÁSZF jelen 13. pontjában a fogyasztókra kedvezőbb feltételek szerepelnek, mint amit az egyedi szerződés és az ÁSZF 1-12. pontjai biztosítanak, a jelen 13. pontban foglalt rendelkezések az irányadók a fogyasztóval kötött egyedi szerződésre. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy Ügyfél, aki a Vállalkozás által kínált Termék, illetve nyújtott Szolgáltatás megrendelése során és azzal kapcsolatban önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el (azaz nem üzleti, hanem magán célra adja le a Megrendelését, illetve köti meg a Vállalkozással az egyedi szerződést). A fentiek szerint fogyasztónak minősülő Ügyfelei számára az alábbi tájékoztatásokat adja a Vállalkozás. ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOGRÓL SZÓLÓ FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Fogyasztó! Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Vállalkozással kötött szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől – a Megrendelés Vállalkozás általi, e-mailben történő visszaigazolástól – számított 14 nap elteltével jár le. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően Ön gyakorolja a felmondási jogát és a teljesítés megkezdése az Ön kérésére történt, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Vállalkozás ésszerű költségeit (a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja alapján). Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben feltüntetett postai értesítési vagy e-mail címére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ebből a célból használhatja az alábbi elállási / felmondási nyilatkozat-mintát is. Ha Ön eláll a Vállalkozással kötött egyedi szerződésétől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vállalkozás az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a vásárolt Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra (a Vállalkozás azon Telephelyére vagy Fióktelepére, ahonnan a Terméket Önhöz kiszállítottuk vagy ahol a Terméket személyesen átvette) a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltatások nyújtása esetében ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtük meg, Ön elveszíti a felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően (45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont). A Megrendelés leadásával a Szolgáltatásra vonatkozóan Ön a fentiek szerint előzetes beleegyezését adja a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez. ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI NYILATKOZAT MINTA FOGYASZTÓKNAK Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot csak az egyedi szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza elsősorban elektronikus úton (e-mail útján). Címzett: Wellis Magyarország Zrt. 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C/ info@wellis.hu Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Megrendelés időpontja: [kitöltendő] A fogyasztó(k) neve: [kitöltendő] A fogyasztó(k) címe: [kitöltendő] A már megfizetett vételárat / díjat az alábbi bankszámla számra kérem visszautalni: [kérjük abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat díjat banki átutalással fizessük vissza] A fogyasztó(k) aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén] Kelt: [kitöltendő] KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGI JOGRÓL SZÓLÓ FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a Szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja (ideértve a Webáruházban feltüntetett Termékeket forgalmazó Vállalkozást is). A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Jótállás Hibás teljesítés esetén az egyedi szerződés alapján a Vállalkozás jótállásra köteles jelen ÁSZF-ben hivatkozott és a Webáruházban a Termékekre vonatkozóan elérhető Jótállási feltételek szerint (részletes tájékoztatás jelen ÁSZF-ben és a Termékre vonatkozó Jótállási feltételekben található). A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az kellékszavatossági és termékszavatossági jogaitól függetlenül megilletik. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS LEHETŐSÉGE, OVR PLATFORM A vásárló a Vállalkozásnak a Termék vagy Szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát a Vállalkozás felé. A Vállalkozás panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható elérhetőségei a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek. A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Vállalkozás haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja, b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a fogyasztónak megküldi, elsősorban a fogyasztó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles – elsősorban a jelen ÁSZF-ben fogalt fogyasztóvédelmi tájékoztatóra való hivatkozással – a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak. Fogyasztóvédelmi jellegű panaszok bármelyik járási hivatalban benyújthatók. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/ A Vállalkozás székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság: Fővárosi Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefon: +36 1 450-2598 E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017 Békéltető testülethez fordulás lehetősége A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Vállalkozás és a fogyasztók között felmerülő jogvita esetén a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárását kezdeményezni. A területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége a www.bekeltetes.hu weboldal „Testületek” menüpontja alatt található. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Vállalkozást a békéltető testület eljárásában együttműködési kötelezettség terheli a Fvtv. 29. § (11) bekezdése szerint. Ennek keretében a Vállalkozás köteles az Fvtv.-ben rögzített feltételekkel, tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, illetve az Fvtv.-ben meghatározott esetben a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A fogyasztó a békéltető testület elnökéhez intézett írásbeli kérelemmel indíthatja meg a békéltető testület eljárását. A Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., telefon: +36 (1) 488 21 31; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/). Online vitarendezési platform Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van -, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán ajánlott igénybe venniük az online vitarendezési platformot. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el (honlap: https://bekeltet.bkik.hu/). Az online vitarendezési platform magyar nyelven is elérhető az alábbi linken keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU